(0-273) 2-26-39

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Strada Trandafirilor nr. 2

Orașul Cantemir

Scrieți-ne un mesaj

(0-273) 2-26-39

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Strada Trandafirilor nr. 2

Orașul Cantemir

Scrieți-ne un mesaj

Noutăți

Lucrările probei scrise evaluate!

Lucrările probei scrise evaluate!

19-02-2024, 17:32

Astăzi, 19 februarie 2024 comisia a evaluat lucrările candidaților la proba scrisă din cadrul concursului de angajare în funcția de administrator al ÎM „Apă Canal Cantemir”.  Proba interviului va avea loc miercuri, 21 februarie, ora 09:30.

Anunț privind evaluarea dosarelor!

Anunț privind evaluarea dosarelor!

16-02-2024, 11:13

Astăzi, 16 februarie 2024 comisia pentru organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor publice vacante: specialist în problemele perceperii fiscale, specialist în reglementarea proprietății funciare, specialist finanțe (contabil) și specialist planificare s-au întrunit în ședință pentru a examina dosarele candidaților. În total au fost depuse 2 dosare pentru funcția vacantă de specialist în problemele percperii fiscale, ambii candidați au fost admiși la proba scrisă care va avea loc pe data de 19 februarie 2024, ora 08:30 în Sala de ședințe a Primăriei or. Cantemir. Pentru funcțiile: specialist în reglementarea proprietății funciare, specialist finanțe (contabil) și specialist planificare se va extinde termenul de depunere a dosarelor. Data limită de depunere va fi comunicată ulterior după publicarea anunțului în Monitorul Oficial.  

Anunț important!

Anunț important!

14-02-2024, 16:46

                                    Primăria orașului Cantemir inițiază la data de 6 martie 2024, ora 14:00, în sala de ședințe de la etajul II, consultări publice la următoarele proiecte de decizie: 1. Aprobarea Regulament cu privire la amplasarea dispozitivelor publicitare și autorizarea publicității exterioară în orașul Cantemir 2. Identificarea și înaintarea propunerii de proiect în cadrul Programul „Satul European”, ediția 2024. 3. Aprobarea Regulamentului cu privire la funcționarea stadionului de fotbal. 4. Aprobarea Regulamentului cu privire la reabilitarea drumurilor și căilor de acces din or. Cantemir. Proiecte care urmează a fi examinate în ședința ordinară a Consiliului orășenesc Cantemir în luna martie a anului 2024. Scopul activității constă în consultarea populației privind necesitatea aprobării Regulamentelor cu privire la amplasarea dispozitivelor publicitare și autorizarea publicității exterioară în orașul Cantemir, funcționarea stadionului de fotbal și reabilitarea drumurilor și căilor de acces din orașul Cantemir. De asemenea, urmărește să sporească implicarea societății civile la nivel local și să crească transparența, eficiența și eficacitatea proceselor de elaborare și executare a bugetelor, prin participarea și monitorizarea din partea cetățenilor.  Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este actualizarea procedurilor interne referitoare la transparența în procesul decizional în conformitate cu actele normative în vigoare și asigurarea condițiilor de eligibilitate în cadrul programului Satul European, ediția 2024 prin implicarea comunității în procesul de luare a deciziilor. Beneficiarii Primăria or. Cantemir și grupurile țintă din or. Cantemir: tineri-fete, băieți, cadre didactice, reprezentanți ai școlii de sport,  reprezentanți ai APL de nivelul 2, agenți economici. Rezultatul scontat Regulamentele sus menționate consultate și definitivate, ideea de proiect identificată. Impactul estimat: participarea și implicarea activă a participanților la definitivarea regulamentelor supuse consultării publice și identificarea ideii de proiect propus spre înaintare în cadrul programului Satul European, ediția 2024. Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare: Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006. Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional HG nr. 967/2016 cu privire la mecanismul de consultare publică cu socieetatea civilă în procesul decizional Codul Fiscal al Republicii Moldova. Legea cu privire la publicitate nr. 62/2022 Recomandările pe marginea proiectelor de decizie supuse consultărilor publice pot fi expediate pînă pe data de 05 martie 2024, e-mail: primaria.cantemir@apl.gov.md, adresa poștală: MD 7300, or. Cantemir, str. Trandafirilor 2, et. 3 „Primăria Cantemir”. Proiectele de decizie sunt disponibile pe pagina web a primăriei or. Cantemir, și anume: primariacantemir.md/transparenta/consultări publice  și pe panoul informativ din holul Primăriei or. Cantemir.  

Dosarele depuse pentru funcția de administrator al Î.M. „Apă Canal Cantemir” evaluate!

Dosarele depuse pentru funcția de administrator al Î.M. „Apă Canal Cantemir” evaluate!

13-02-2024, 15:47

                      Astăzi, 13 februarie 2024 comisia pentru organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de administrator al Î.M. „Apă Canal Cantemir” s-au întrunit în ședință pentru a examina dosarele candidaților. În total au fost depuse 3 dosare și dat fiind faptul că, toți candidații dețin studiile corespunzătoare funcției și corespund criteriilor minime impuse în regulament aceștea au fost admiși la următoarea etapă a concursului, proba scrisă.

Anunț posturi vacante în cadrul Primăriei or. Cantemir!

Anunț posturi vacante în cadrul Primăriei or. Cantemir!

02-02-2024, 11:04

                    Primăria orașului Cantemir anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de:        1.Specialist în reglementarea proprietății funciare 2.Specialist finanțe (contabil) 3.Specialist în planificare 4.Specialist în problemele perceperii fiscale.    Cerințele  speciale: studii superioare în domeniu corespunzător funcțiilor publice vacante, respectiv în domeniul administrației publice, juridice.    Pentru admiterea la concurs se depun urmatoarele acte: 1.Formularul de participare. 2.Copia buletinului de identitate. 3.Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare. 4.Copia carnetului de muncă. 5.Declarația pe propria răspundere privind absența antecedentelor penale.   Concursul se va desfășura pe data de 16 februarie 2024,ora 10:00, bir.311 Primăria Cantemir.    Informații suplimentare la tel:079240756 și pe site-ul oficial www.primariacantemir.md                

Anunț post vacant!

Anunț post vacant!

02-02-2024, 10:40

                    Primăria or. Cantemir  anunță  desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de administrator Î.M. ”Apă Canal Cantemir”. Poate participa la concurs persoana care îndeplinește următoarele condiții: cunoaşte limba de stat, scris şi vorbit; nu a atins vârsta indicată la art. 82 lit. i) din Codul Muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003; are capacitate deplină de exerciţiu; are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, atestată pe baza certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată sau a declaraţiei pe propria răspundere că este apt de muncă, dacă pentru funcţia respectivă sunt stabilite cerinţe speciale de sănătate; nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvirşite cu intenţie; nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a hotăririi judecătoreşti irevocabile prin care s-a dispus această interdicţie; nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anurnită activitate ca efect al legii; deţine studii superioare în cel puţin unul dintre următoarele domenii: economie, jurisprudenţă, tehnice şi management; are o vechime in muncă în funcţie de conducere de cel puţin 2 ani.                   Până la data de 12 februarie 2024, ora 17:00 candidații vor depune dosarele în formă fizică la Primăria or. Cantemir, et. 3, biroul 307, secretara comisiei de concurs: Puică Tatiana, telefon de contact 078308494. Dosarul va conține: cererea de înscriere pentru participare la concurs; copia actului de identitate; copiile diplomelor de studii (licenţă, masterat, doctorat) şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi /sau de specializare; copia carnetului de muncă; certificatul medical că este apt de muncă conform funcţiei pentru care candidează; cazierul judiciar că nu are antecedente penale care să-1 facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; declaraţia pe propria răspundere că nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate in temeiul legii; curriculum vitae; Scrisori de recomandare Copiie documentelor se depun personal de participant împreună cu documentele original pentru verificarea conformității cu acestea. Certificatul medical şi cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declaraţii pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maxim 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. Prima probă va avea loc la data de 15 februarie 2024, ora: 10:00, Sala de ședință etajul 3. Cadrul legal: LEGE Nr. 246/2017  cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală HOTĂRÎRE Nr. 484/2019 pentru aprobarea unor acte normative privind punerea în aplicare a Legii nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală LEGE Nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare Hotărîrile ANRE R.M. privind domeniul de alimentare cu apă și de canalizare HOTĂRÎRE ANRE Nr. 355/2019 cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru  de organizare și funcționare a serviciului public  de alimentare cu apă și de canalizare HOTĂRÎRE ANRE Nr. 359/2019 cu privire la aprobarea Contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare HOTĂRÎRE  ANRE Nr. 356/2019 cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru  cu privire la indicatorii de performanță ai serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare LEGEA Nr. 272/2011 apelor LEGE R.M. Nr. 182/2019  - privind calitatea apei potabile HOTĂRÂRE GUVERNUL Nr. 651/2023 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind supravegherea și monitorizarea  calității apei potabile HOTĂRÎRE  ANRE Nr. 286 /2018 - cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedurile de prezentare și de examinare a cererilor titularilor de licențe privind prețurile și tarifele reglementate  HOTĂRÎRE Nr. 741/2014 -  cu privire la aprobarea Metodologiei de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare şi epurare a apelor uzate HOTĂRÂRE GUVERNUL Nr. 949/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind zonele de protecţie sanitară a prizelor de apă.                  

Pagina