Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 1167
din 16 octombrie 2008


REGULAMENTUL
cu privire la modul de stabilire şi plată a ajutorului social


    

 • 1. CAPITOLUL I: Dispoziţii generale

   În sensul prezentului Regulament, noţiunile utilizate au următoarea semnificaţie:
      familie – două sau mai multe persoane care locuiesc în aceeaşi locuinţă şi se întreţin dintr-un buget comun. Beneficiază de drepturile de familie şi orice persoană adultă care nu face parte dintr-o familie.
      [Pct.1 noţiunea în redacţia HG1142 din 16.12.10, MO254-256/24.12.10 art.1285; în vigoare 01.01.11]
      [Pct.1 noţiunea modificată prin HG37 din 02.02.10, MO18-19/05.02.10 art.74; în vigoare 01.02.10]
      copil – orice persoană sub vîrsta de 18 ani, iar în cazul în care aceasta îşi continuă studiile în instituţiile de învăţămînt la cursurile de zi, pînă la absolvirea instituţiei respective, însă cel mult pînă la atingerea vîrstei de 23 ani;
      solicitant – unul dintre membrii familiei, cu capacitatea deplină de exerciţiu, sau reprezentantul legal al familiei ce depune cererea de acordare a ajutorului social;
      beneficiar – familia defavorizată căreia i-a fost stabilit dreptul la ajutor social.
      ajutor pentru perioada rece a anului – plată lunară fixă, în bani, acordată familiei defavorizate pentru lunile ianuarie-martie şi noiembrie-decembrie;
      [Pct.1 noţiunea introdusă prin HG1142 din 16.12.10, MO254-256/24.12.10 art.1285; în vigoare 01.01.11]
      locuinţă – reşedinţă curentă; 
      [Pct.1 noţiunea introdusă prin HG1142 din 16.12.10, MO254-256/24.12.10 art.1285; în vigoare 01.01.11]
      vehicul – sistem mecanic cu autopropulsie, destinat transportului de persoane sau de bunuri, echipat şi/sau nu cu mecanisme care pot executa anumite lucrări.   
      [Pct.1 noţiunea în redacţia HG201 din 13.03.13, MO60-63/13.03.13 art.255; în vigoare 01.01.13]
      [Pct.1 noţiunea introdusă prin HG1142 din 16.12.10, MO254-256/24.12.10 art.1285; în vigoare 01.01.11]

 • 2. CAPITOLUL II Dreptul la ajutor social

   2. Dreptul la ajutor social şi la ajutor pentru perioada rece a anului îl au familiile defavorizate, membrii cărora sînt cetăţeni ai Republicii Moldova, cetăţeni ai altor state, apatrizi sau refugiaţi, care au domiciliu în Republica Moldova, conform legislaţiei.
      [Pct.2 modificat prin HG1142 din 16.12.10, MO254-256/24.12.10 art.1285; în vigoare 01.01.11]
      3. De dreptul la ajutor social şi la ajutor pentru perioada rece a anului beneficiază familia defavorizată în cazul în care toţi membrii adulţi ai acesteia se încadrează în cel puţin una din următoarele situaţii:
      [Pct.3 al.1) modificat prin HG1142 din 16.12.10, MO254-256/24.12.10 art.1285; în vigoare 01.01.11]
      a) au atins vîrsta necesară pentru stabilirea pensiei conform legislaţiei;
      b) sînt persoane încadrate în grade de invaliditate;
      c) sînt şomeri înregistraţi la agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi au domiciliul şi nu refuză un loc de muncă sau participarea la servicii de stimulare a ocupării forţei de muncă şi la lucrări publice oferite de agenţii;
      [Pct.3 al.1), lit.c) în redacţia HG1142 din 16.12.10, MO254-256/24.12.10 art.1285; în vigoare 01.01.11]
      d) se află în perioada dintre săptămîna a 30-a de sarcină şi săptămîna a 12-a după naştere, în cazul în care copilul se naşte mort sau moare în perioada concediului postnatal, ori îngrijeşte un copil în vîrstă de pînă la 3 ani;
      [Pct.3 al.1), lit.d) în redacţia HG1142 din 16.12.10, MO254-256/24.12.10 art.1285; în vigoare 01.01.11]
      e) îngrijesc un membru/membri ai familiei încadraţi în gradul I de invaliditate care necesită îngrijire, conform concluziei Consiliului de Expertiză Medicală a Vitalităţii, îngrijesc un copil/copii invalizi din aceeaşi familie sau o persoană în vîrstă de peste 75 ani din aceeaşi familie, conform concluziei Consiliului Medical Consultativ.
      f) realizează venituri provenite din salarizare, cu timp integral sau parţial, din activitatea de antreprenoriat sau din activităţi legate de folosirea terenurilor agricole din extravilanul localităţilor
      [Pct.3 lit.f) introdusă prin HG806 din 31.10.12, MO229-233/02.11.12 art.869; în vigoare 01.11.12]
      [Pct.3 al.2) exlus prin HG806 din 31.10.12, MO229-233/02.11.12 art.869; în vigoare 01.11.12]
      [Pct.3 al.2) în redacţia HG1142 din 16.12.10, MO254-256/24.12.10 art.1285; în vigoare 01.01.11]
      4. Situaţiile specificate la lit. d) din pct. 3 al prezentului Regulament pot fi invocate concomitent de diferiţi membri ai familiei doar pentru copiii cu mame diferite, iar situaţiile specificate la lit. e) a aceluiaşi punct pot fi invocate doar de un singur membru al familiei.
      [Pct.4 în redacţia HG1142 din 16.12.10, MO254-256/24.12.10 art.1285; în vigoare 01.01.11]
      5. La determinarea dreptului la ajutorul social şi la ajutor pentru perioada rece a anului se exclud membrii familiei, care:
      [Pct.5 modificat prin HG1142 din 16.12.10, MO254-256/24.12.10 art.1285; în vigoare 01.01.11]
      a) deţin cetăţenia Republicii Moldova, însă nu domiciliază pe teritoriul acesteia;
      [Pct.5 lit.a) în redacţia HG1142 din 16.12.10, MO254-256/24.12.10 art.1285; în vigoare 01.01.11]
      b) execută pedeapsa privativă de libertate;
      c) satisfac serviciul militar în termen; 
      d) se află la întreţinerea statului: aziluri, internate, pensionate, alte forme de plasament temporar sau permanent.


   

 • 3. CAPITOLUL III Modul de stabilire şi plată a ajutorului social Secţiunea 1 Depunerea cererii

   6. Pentru determinarea dreptului la ajutor social şi la ajutor pentru perioada rece a anului, solicitantul sau reprezentantul legal al familiei, trebuie să depună cerere pentru acordarea ajutorului social (anexa nr.1 la prezentul Regulament).
      [Pct.6 modificat prin HG1142 din 16.12.10, MO254-256/24.12.10 art.1285; în vigoare 01.01.11]
      7. Membrul desemnat de familie pentru depunerea cererii de ajutor social (solicitantul), este ales în mod voluntar dintre membrii cu capacitate deplină de exerciţiu, iar alegerea acestuia este dovedită prin semnăturile aplicate pe cererea de solicitare a ajutorului social de către toţi membrii adulţi ai familiei.
      8. Împreună cu cererea, solicitantul prezintă actele de identitate ale tuturor membrilor familiei şi, în mod obligatoriu, anexează la cerere certificatul privind componenţa familiei, copia actului de identitate şi legitimaţia de şedere temporară sau actul de identitate, eliberat de autorităţile competente, în cazul cetăţenilor străini, apatrizilor sau refugiaţilor iar, după caz, următoarele acte confirmative:
      a) copia actului ce confirmă gradul şi termenul invalidităţii/severităţii;
      b) certificatul de salariu de la locul de muncă cu indicarea mărimii salariului net;
      [Pct.8 lit.b) în redacţia HG1142 din 16.12.10, MO254-256/24.12.10 art.1285; în vigoare 01.01.11]
      c) certificatul confirmativ de la organele abilitate sau copia documentelor ce confirmă dreptul deţinătorului de teren privind terenurile agricole de pe lîngă casă (intravilanul localităţilor), precum şi din extravilanul localităţilor;
      d) copia deciziei de plasament în instituţie;
      e) certificatul privind tipul de studii pe care le urmează orice membru al familiei (cu finanţare bugetară sau prin contract),  cu indicarea mărimii bursei, după caz;
      f) copia contractului de arendă, locaţiune;
      [Pct.8 în redacţia HG37 din 02.02.10, MO18-19/05.02.10 art.74; în vigoare 01.02.10]
      g) copia certificatului medical despre confirmarea sarcinii şi termenului acesteia;
      [Pct.8 lit.g) introdusă prin HG1142 din 16.12.10, MO254-256/24.12.10 art.1285; în vigoare 01.01.11]
      h) copia certificatului (patentei, licenţei) care confirmă realizarea activităţii de antreprenoriat, conform legislaţiei;
      [Pct.8 lit.h) introdusă prin HG806 din 31.10.12, MO229-233/02.11.12 art.869; în vigoare 01.11.12]
      i) copia certificatului de naştere al copilului;
      [Pct.8 lit.i) introdusă prin HG201 din 13.03.13, MO60-63/13.03.13 art.255; în vigoare 01.01.13]
      j) copia concluziei Consiliului Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă sau a structurilor sale teritoriale/Consiliului Medical Consultativ;
      [Pct.8 lit.j) introdusă prin HG201 din 13.03.13, MO60-63/13.03.13 art.255; în vigoare 01.01.13]
      k) copiile actelor de identitate ale tuturor membrilor familiei.
      [Pct.8 lit.k) introdusă prin HG201 din 13.03.13, MO60-63/13.03.13 art.255; în vigoare 01.01.13]
      9. Cererea va conţine acordul pentru colectarea şi verificarea informaţiei despre familie, veniturile şi proprietatea acesteia, precum şi obligaţiunea de a restitui sumele primite nelegitim, în cazul declaraţiei false sau incomplete.
      10. Cererea pentru acordarea ajutorului social, însoţită de actele confirmative, se depune reprezentantului direcţiei/secţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei din localitatea unde familia solicitantă îşi are reşedinţa curentă, pentru a fi transmisă direcţiei/secţiei asistenţă socială şi protecţia familiei.
      [Pct.10 modificat prin HG37 din 02.02.10, MO18-19/05.02.10 art.74; în vigoare 01.02.10]
      11. Reprezentantul direcţiei/secţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei verifică informaţia indicată şi actele anexate la cerere, în conformitate cu prevederile punctului 8 al prezentului Regulament.
      12. Cererea, prezentată cu toate actele confirmative necesare, se acceptă şi se înregistrează de către reprezentantul direcţiei/secţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei  într-un registru special. Solicitantului i se eliberează o  recipisă de primire a cererii, indicîndu-se data şi numărul de înregistrare. În cazul în care nu au fost prezentate toate actele confirmative necesare, cererea nu se acceptă.