(0-273) 2-26-39

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Strada Trandafirilor nr. 2

Orașul Cantemir

Scrieți-ne un mesaj

(0-273) 2-26-39

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Strada Trandafirilor nr. 2

Orașul Cantemir

Scrieți-ne un mesaj

Noutăți

Anunț post vacant!

Anunț post vacant!

02-02-2024, 10:40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primăria or. Cantemir  anunță  desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de administrator Î.M. ”Apă Canal Cantemir”.

Poate participa la concurs persoana care îndeplinește următoarele condiții:

 1. cunoaşte limba de stat, scris şi vorbit;
 2. nu a atins vârsta indicată la art. 82 lit. i) din Codul Muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003;
 3. are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, atestată pe baza certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată sau a declaraţiei pe propria răspundere că este apt de muncă, dacă pentru funcţia respectivă sunt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
 5. nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvirşite cu intenţie;
 6. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a hotăririi judecătoreşti irevocabile prin care s-a dispus această interdicţie;
 7. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anurnită activitate ca efect al legii;
 8. deţine studii superioare în cel puţin unul dintre următoarele domenii: economie, jurisprudenţă, tehnice şi management;
 9. are o vechime in muncă în funcţie de conducere de cel puţin 2 ani.

                  Până la data de 12 februarie 2024, ora 17:00 candidații vor depune dosarele în formă fizică la Primăria or. Cantemir, et. 3, biroul 307, secretara comisiei de concurs: Puică Tatiana, telefon de contact 078308494.

Dosarul va conține:

 1. cererea de înscriere pentru participare la concurs;
 2. copia actului de identitate;
 3. copiile diplomelor de studii (licenţă, masterat, doctorat) şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi /sau de specializare;
 4. copia carnetului de muncă;
 5. certificatul medical că este apt de muncă conform funcţiei pentru care candidează;
 6. cazierul judiciar că nu are antecedente penale care să-1 facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 7. declaraţia pe propria răspundere că nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate in temeiul legii;
 8. curriculum vitae;
 9. Scrisori de recomandare

Copiie documentelor se depun personal de participant împreună cu documentele original pentru verificarea conformității cu acestea.

Certificatul medical şi cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declaraţii pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maxim 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Prima probă va avea loc la data de 15 februarie 2024, ora: 10:00, Sala de ședință etajul 3.

Cadrul legal:

LEGE Nr. 246/2017  cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală

HOTĂRÎRE Nr. 484/2019 pentru aprobarea unor acte normative privind punerea în aplicare a Legii nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală

LEGE Nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare

Hotărîrile ANRE R.M. privind domeniul de alimentare cu apă și de canalizare

HOTĂRÎRE ANRE Nr. 355/2019 cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru  de organizare și funcționare a serviciului public  de alimentare cu apă și de canalizare

HOTĂRÎRE ANRE Nr. 359/2019 cu privire la aprobarea Contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare

HOTĂRÎRE  ANRE Nr. 356/2019 cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru  cu privire la indicatorii de performanță ai serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare

LEGEA Nr. 272/2011 apelor

LEGE R.M. Nr. 182/2019  - privind calitatea apei potabile

HOTĂRÂRE GUVERNUL Nr. 651/2023 pentru aprobarea Regulamentului sanitar

privind supravegherea și monitorizarea  calității apei potabile

HOTĂRÎRE  ANRE Nr. 286 /2018 - cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedurile de prezentare și de examinare a cererilor titularilor de licențe privind prețurile și tarifele reglementate 

HOTĂRÎRE Nr. 741/2014 -  cu privire la aprobarea Metodologiei de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare şi epurare a apelor uzate

HOTĂRÂRE GUVERNUL Nr. 949/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind zonele de protecţie sanitară a prizelor de apă.